Regulamin sklepu internetowego MushUp®

I. Wstęp

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Hydrostor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem: 0000665436, posiadająca NIP: 6762523691, REGON 366647873 (dalej MushUp®), w ramach której prowadzony jest sklep internetowy MushUp® – https://mushup.com.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady rejestracji i posiadania konta Klienta na portalu działającym na stronie internetowej MushUp® pod adresem https://mushup.com (dalej: portal) oraz zasady korzystania z usług dostępnych za pośrednictwem tej strony przez Klienta, w tym sprzedaży produktów dostępnych w sklepie internetowym MushUp®, zwanym w dalszej części Regulaminu „sklepem internetowym”.
 3. Prezentowane na stronie internetowej MushUp® produkty i treści nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Rejestracja konta Klienta na portalu wymaga akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Minimalne wymagania techniczne do skorzystania z portalu:
  • sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa: Safari, Internet Explorer, Google Chrome,
  • konieczne oprogramowanie: Adobe Reader,
  • rozdzielczość: 800×600.
   Powyższe minimalne wymagania techniczne odnoszą się do najnowszych wersji przeglądarek internetowych oraz oprogramowania. Z uwagi na stałe udoskonalanie portalu, sklep internetowy może nie działać prawidłowo na starszych wersjach przeglądarek.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Niniejszy Regulamin Klient otrzymuje również w pliku PDF jako załącznik do wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, zawierającej link weryfikacyjny, otrzymywany przy rejestracji konta Klienta MushUp®.
 7. Konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Jednoosobowy Przedsiębiorca to osoba fizyczna prowadząca jednoosobowo działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 wraz ze zmianami), tj. prowadząca zorganizowaną działalność zarobkową, wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące konsumentów znajdują zastosowanie również do Jednoosobowych Przedsiębiorców wyłącznie jeśli Jednoosobowy Przedsiębiorca zawiera za pośrednictwem portalu umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 2. Rejestracja konta Klienta MushUp®.

 1. Zamówienia produktów można składać wyłącznie poprzez własne konto Klienta założone na stronie internetowej MushUp®, po uprzedniej rejestracji oraz uzupełnieniu danych Klienta na koncie, niezbędnych do złożenia i realizacji zamówienia (oznaczonych jako dane obowiązkowe).
 2. Założenie konta Klienta następuje poprzez rejestrację, która wymaga wypełnienia w języku polskim formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu oraz potwierdzenie swojego wniosku o rejestrację, poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego, otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany w formularzu adres mailowy. Rejestracji można dokonać uprzednio lub też w momencie pierwszego zakupu produktu.
 3. Rejestracja konta Klienta daje możliwość dokonywania zakupów, wielokrotnie za pośrednictwem konta, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia, wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne, udziału w aktualnych programach partnerskich i lojalnościowych oraz korzystania z promocji dla Klientów.
 4. Klient wypełniając formularz rejestracji swojego konta zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie na skutek Jego działań, w szczególności podania nieprawdziwych danych, posłużenia się danymi w sposób nieuprawniony lub dokonania zakupów na rachunek osób trzecich.
 5. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości podawanych przez niego danych przed ich przekazaniem MushUp®, w szczególności w zakresie wskazanego adresu wysyłki i danych potrzebnych do zaksięgowania zakupu.
 6. MushUp® jest uprawniony do zablokowania konta Klienta, w przypadku, gdy Klient naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub w inny, sprzeczny z prawem sposób korzysta ze swojego konta.

§ 3. Uprawnienia Klienta MushUp®.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, a także Jednoosobowy Przedsiębiorca zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego przedsiębiorcy charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej), mogą zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.) odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego MushUp® w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy konsument oraz Jednoosobowy Przedsiębiorca zobowiązani są do złożenia MushUp® w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu – Załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenckich). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsument lub Jednoosobowy Przedsiębiorca zobowiązani są do zwrotu otrzymanego produktu w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, na swój koszt. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym, konsument oraz Jednoosobowy Przedsiębiorca ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, MushUp® zwróci konsumentowi lub Jednoosobowemu Przedsiębiorcy kwotę odpowiadającą dokonanej przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. MushUp® może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub Jednoosobowego Przedsiębiorcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi oraz Jednoosobowemu Przedsiębiorcy w wypadkach umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego lub służąca zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub Przedsiębiorca Jednoosobowy żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub Przedsiębiorcy Jednoosobowemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub Przedsiębiorcy Jednoosobowego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu ich przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. Koszty przesyłki zwrotnej produktu na skutek odstąpienia od umowy przez Klienta ponosi Klient.
 7. Po otrzymaniu przesyłki od MushUp® i stwierdzeniu, że paczka nosi oznaki zniszczenia (dla przykładu w formie nacięcia, nakłucia, wgniecenia opakowania), Klient winien odmówić przyjęcia przesyłki, a w przeciwnym razie, by uniknąć wątpliwości co do momentu powstania szkody, zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostawcy (kuriera), w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie produktu w trakcie dostawy lub produkt został dostarczony w stanie niekompletnym. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Klient zobowiązany jest zażądać od dostawcy sporządzenia protokołu uszkodzenia/braku pod rygorem uznania, iż wobec braku protokołu przesyłka dotarła w stanie nieuszkodzonym i kompletnym. Powyższy rygor braku protokołu nie dotyczy konsumenta w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego oraz Jednoosobowego Przedsiębiorcy.
 8. W przypadku uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu zaleca się, aby Klient dołączył do reklamacji protokół uszkodzenia/braku sporządzony w momencie odbioru produktu w obecności dostawcy przesyłki i przez niego podpisany.
 9. MushUp® zobowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz bez wad. Reklamacji podlegają rzeczy posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną.
 10. Klient powinien przekazać MushUp® reklamację z zachowaniem przepisów prawa dla niego przewidzianych na adres siedziby MushUp wraz z informacją zawierającą w szczególności: dane Kupującego, wskazanie produktu, który jest reklamowany oraz opis niezgodności (wad), roszczenia Kupującego. Kupujący powinien również udostępnić nabyty produkt celem weryfikacji podstaw reklamacji.
 11. Klient może dostarczyć reklamowany produkt przesyłając na adres: MushUp® – ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków. Dostarczenie wadliwego produktu do MushUp® odbywa się na koszt MushUp®. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, MushUp® naprawi bądź wymieni reklamowany produkt na wolny od wad lub zwróci wartość reklamowanego produktu przelewem na konto wskazane przez Klienta.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.
 13. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji produkt jest ponownie przesyłany do Klienta. Nieodebranie takiej przesyłki przez Klienta, skutkuje pozostawieniem jej do odbioru przez Klienta w MushUp®. W takim przypadku MushUp® wzywa Klienta do odbioru produktu, wskazując właściwe miejsce oraz wyznaczając w tym celu dodatkowy 14 dniowy termin na jego odebranie. Jeżeli Klient, mimo skierowanego przez MushUp® wezwania do odbioru produktu, zaniecha jego odbioru, MushUp® uprawniony jest obciążyć Klienta kosztami z tytułu bezumownego przechowywania.
 14. Klientowi przysługuje na zasadach przewidzianych w prawie również reklamacja dotycząca świadczenia usług przez MushUp®, związanych z posiadaniem przez Klienta konta na portalu. Miejscem zgłoszenia takiej reklamacji jest siedziba MushUp®, reklamacja winna w szczególności zawierać: dane Klienta oraz opis nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu reklamacyjnemu.

II. Sklep on-line

§ 1. Informacje o produktach i składanie zamówień.

 1. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie internetowym następuje na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu, prowadzących do zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy, lecz złożenie przez niego oferty kupna określonego produktu, która zostaje przyjęta jedynie po uprzedniej pozytywnej weryfikacji, w szczególności pod kątem prawidłowości złożonego zamówienia i dostępności zamówionego produktu.
 3. MushUp® do czasu weryfikacji i przyjęcia zamówienia nie gwarantuje dostępności produktów prezentowanych na stronach sklepu internetowego.
 4. MushUp® akceptuje przy zamówieniu następującej formy płatności: przelew na konto, płatności internetowe oraz płatności kartą kredytową. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranej ilości produktów, sposobu płatności i kosztów dostawy.
 5. Ceny produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT, są podane w walucie polskiej i są cenami aktualnymi. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. MushUp® zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronach sklepu internetowego, wprowadzania nowych produktów lub wycofywania produktów dostępnych w sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 7. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, z zastrzeżeniem dostępności produktu.
 8. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba, że informacja przy produkcie wskazuje odmiennie – w szczególności w przypadku sprzedaży okazjonalnej, promocyjnej i wyprzedaży.
 9. Mimo dokonywania wszelkich starań odnośnie dokładności opisów i zdjęć produktów, opakowań, MushUp® zastrzega, iż mogą pojawiać się nieznaczne odstępstwa w wyglądzie prezentowanych produktów, co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. Odstępstwa te nie stanowią jednak wady produktu.

§ 2. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień – zawarcie umowy sprzedaży.

 1. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta dostaje informację o otrzymaniu zamówienia przez sklep internetowy i rozpoczęciu procedury weryfikacji jego poprawności.
 2. W ciągu dwóch dni roboczych, po dniu przekazania Klientowi potwierdzenia złożenia zamówienia, przeprowadzana jest jego weryfikacja. MushUp® zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 10:00 – 16:00.
 3. W przypadku niepoprawności zamówienia, jego braków, wątpliwości co do treści lub prawdziwości, bądź niedostępności zamówionego produktu MushUp® jest uprawniony do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. MushUp® poinformuje Klienta o przyjęciu bądź nie, zamówienia do realizacji zgodnie z tytułem II § 2. ust. 3, w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 za pośrednictwem poczty elektronicznej listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Nieotrzymanie informacji o nieprzyjęciu zamówienia do realizacji w terminie określonym w tytule II § 2. ust. 2 Regulaminu albo otrzymanie w tym terminie informacji o jego przyjęciu, oznacza zawarcie przez MushUp® i Klienta umowy sprzedaży – nie dotyczy to przypadków, gdy informacja o nieprzyjęciu została wysłana na nieprawidłowo podany przez Klienta adres mailowy.
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży Klient nie ma możliwości anulowania zamówienia (poza prawem do odstąpienia od umowy opisanym powyżej w Regulaminie) ani dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w języku polskim, w brzmieniu złożonego zamówienia i niniejszego Regulaminu, z chwilą potwierdzenia zamówienia przez MushUp®. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba MushUp®.
 6. MushUp® za zakupione produkty wystawia dowód sprzedaży, a na życzenie Klienta wystawia faktury VAT oraz uproszczone Faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.2021.685 ze zm.).

§ 3. Realizacja zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych.
 2. Sposób wysyłki oraz jej koszt określa MushUp®. Realizacja zamówienia dokonywana jest w dni robocze w godzinach od 10:00 do 19:00.
 3. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego przelewem i płatnego kartą kredytową – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym MushUp®. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w tytule II § 2. ust. 4. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Realizacja zamówienia – w przypadku zamówienia płatnego za pośrednictwem płatności internetowej – rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia od operatora systemu płatności lub wystawcy karty kredytowej o dokonaniu płatności.
 5. Numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zapłata oraz dane do przelewu – w przypadku zamówienia płatnego przelewem – podane zostaną za pośrednictwem poczty elektronicznej wraz z listem wysłanym na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym, informującym o otrzymaniu zamówienia.
 6. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zasady oraz warunki dokonywania zapłaty, określone przez podmiot obsługujący płatność – aktualnie PayU.
 7. W przypadku wyboru formy płatności internetowej Klient zobowiązany jest dochować wszelkiej staranności wymaganej przy tego typu transakcjach.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

III. Polityka prywatności i Ochrona danych osobowych

 1. Dokonując rejestracji konta Klienta bądź też poprzez złożenie zamówienia, Klient godzi się na dysponowanie przez MushUp® danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez MushUp® wraz z rejestracją konta – zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Administratorem danych jest Hydrostor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem: 0000665436, posiadająca NIP: 6762523691, REGON 366647873 w ramach której prowadzony jest – sklep internetowy https://mushup.com.
 3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim MushUp® świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.).
 4. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej MushUp® umowy z Klientem (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży), dane osobowe są przez MushUp® przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od MushUp®, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane osobowe przetwarzane są przez MushUp® zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (dokonanie sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
 6. MushUp® jako administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 7. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać logując się na swoje konto MushUp®, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
  1. listownie: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków;
  2. przez e-mail: info@mushup.com.
 8. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 9. MushUp® zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Dane osobowe są przetwarzane przez MushUp® oraz podmioty, z którymi współpracuje (odbiorcy) oraz podwykonawców MushUp® w zakresie usług transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 11. Jeśli Klient skorzysta z usług finansowych w zakresie płatności, administratorem Jego danych osobowych jest podmiot oferujący te usługi i ich przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych w umowie Klienta z tym podmiotem.

IV. Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony internetowej MushUp® powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy MushUp®, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”). Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji Klienta.
 3. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez MushUp® i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
 4. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
 5. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej https://mushup.com.
 6. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
  1. podnoszenie jakości usług,
  2. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów,
  3. tworzenie statystyk oglądalności,
  4. śledzenie preferencji Użytkownika.
 7. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 8. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta.
 9. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 10. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 11. MushUp® uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

V. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw podanych w treści Regulaminu.
2. MushUp® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Klienta przy pierwszym logowaniu na konto Klienta z prawem do jego akceptacji bądź rezygnacji z korzystania z konta Klienta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązuje Klienta od chwili jego akceptacji. W przypadku sprzedaży, które rozpoczęte lub zlecone zostały MushUp® przed datą zmiany Regulaminu, obowiązuje Regulamin w dotychczasowej treści.
3. Wszelkie spory powstałe w ramach umowy sprzedaży, świadczenia usług serwisowych lub korzystania z konta Klienta, w przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego lub Jednoosobowym Przedsiębiorcą poddane będą pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy ze względu na siedzibę MushUp®.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej MushUp®, a obowiązuje Klienta z chwilą jego akceptacji.