Polityka Prywatności MushUp

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów MushUp jest jednym z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż MushUp, zachowując najwyższą staranność swoich działań, zagwarantuje by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały udzielone oraz chronione przed nadużyciami. 

Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania standardów i wymogów regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do Klientów i naszych Współpracowników. 

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Administratorem danych jest Hydrostor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem: 0000665436, posiadająca NIP: 6762523691, REGON 366647873 (dalej MushUp), w ramach której prowadzony jest – sklep internetowy MushUp – https://mushup.com
 2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w MushUp, w zakresie, w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług sprzedażowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów MushUp.
 3. W zakresie, w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów MushUp nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego MushUp.
 1. Przetwarzanie i ochrona danych.
 1. Dokonując rejestracji konta Klienta bądź też poprzez złożenie zamówienia, Klient godzi się na dysponowanie przez MushUp danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszej Polityce. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez MushUp wraz z rejestracją konta – zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim MushUp świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.). 
 3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej MushUp umowy z Klientem (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży), dane osobowe są przez MushUp przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od MushUp, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez MushUp zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (realizacja sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
 5. MushUp jako Administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać logując się na swoje konto w portalu https://mushup.com, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
  1. listownie: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków;
  1. przez e-mail: info@mushup.com.
 1. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 2. MushUp zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez MushUp oraz podmioty, z którymi współpracuje (odbiorcy) w zakresie usług dystrybucyjnych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych – przy czym zawsze podmioty te na podstawie odrębnych umów zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
 4. Jeśli Klient skorzysta z usług finansowych, np. bramek płatności online, administratorem Jego danych osobowych jest podmiot oferujący te usługi i ich przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych w umowie Klienta z tym podmiotem – o czym Klient dodatkowo informowany jest komunikatem przed skierowaniem do strony administratora.
 1. Dane zbierane automatycznie (cookies).
 1. Korzystanie ze strony internetowej MushUp powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy MushUp, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Służą one do podnoszenia jakości usług, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu preferencji Klienta.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez MushUp i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
 5. Przetwarzanie danych w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
 6. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej MushUp
 7. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
 8. podnoszenie jakości Usług, 
 9. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
 10. tworzenie statystyk oglądalności,
 11. śledzenie preferencji Klienta. 
 12. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 13. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta. Klient ma prawo dostosować swoje preferencje dotyczące ustawień plików cookies, oznaczając odpowiednie ich kategorie przy wejściu na stronę https://mushup.com.
 14. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 15. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 16. MushUp uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 1. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminu MushUp dostępnego pod linkiem https://mushup.com/regulamin/.