Polityka prywatności

Polityka Prywatności MushUp®

Prywatność i bezpieczeństwo danych Klientów MushUp® jest jednym z naszych priorytetów. Jest dla nas istotne, by Klienci mieli poczucie, że mogą na nas polegać, wiedząc, iż MushUp®, zachowując najwyższą staranność swoich działań, zagwarantuje by dane i informacje były przetwarzane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, dla których zostały udzielone oraz chronione przed nadużyciami. 

Zapewnienie kompleksowego bezpieczeństwa oraz szeroko rozumiana ochrona danych to dla nas więcej niż tylko obowiązek przestrzegania standardów i wymogów regulacyjnych – to także wyraźne świadectwo jakości naszych usług kierowanych do Klientów i naszych Współpracowników. 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem danych jest Hydrostor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie pod numerem: 0000665436, posiadająca NIP: 6762523691, REGON 366647873 (dalej MushUp®), w ramach której prowadzony jest – sklep internetowy MushUp® – https://mushup.com
 2. Niniejszy Polityka Prywatności określa zasady i standardy obowiązujące w MushUp®, w zakresie, w jakim dla prawidłowego wykonania umów i świadczenia usług sprzedażowych, niezbędne będzie przetwarzanie danych oraz informacji powierzonych przez Klientów MushUp®.
 3. W zakresie, w jakim zasady przetwarzania danych osobowych Klientów MushUp® nie zostały uregulowane w niniejszej Polityce Prywatności, odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu sklepu internetowego MushUp.

II. Przetwarzanie i ochrona danych.

 1. Dokonując rejestracji konta Klienta bądź też poprzez złożenie zamówienia, Klient godzi się na dysponowanie przez MushUp® danymi osobowymi go dotyczącymi na zasadach określonych w niniejszej Polityce. W zakresie danych osobowych Klient wyraża dobrowolnie zgodę na ich przetwarzanie przez MushUp® wraz z rejestracją konta – zgoda ta jest niezbędna dla rejestracji konta i dokonywania zakupów w sklepie internetowym.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz, w zakresie w jakim MushUp® świadczy usługi na rzecz Klienta, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze zm.). 
 3. W zakresie w jakim wynika to z wiążącej MushUp® umowy z Klientem (umowa o świadczeniu usług internetowych, umowa sprzedaży), dane osobowe są przez MushUp® przetwarzane wyłącznie w celu jej wykonania oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w szerszym zakresie jedynie na podstawie zgody Klienta. Jeśli Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania drogą elektroniczną wiadomości od MushUp®, w tym o charakterze reklamowym, marketingowym i promocjach (opcja newsletter), Jego dane przetwarzane są również w tym celu, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez MushUp® zawsze jedynie przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego dane zgromadzono (realizacja sprzedaży, co obejmuje również rozliczenie, zaksięgowanie, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa, postępowanie reklamacyjne i gwarancyjne). W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta opiera się na zgodzie, a cel jest stale realizowany (np. newsletter), przetwarzanie trwa do czasu cofnięcia zgody.
 5. MushUp® jako Administrator danych osobowych Klienta dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – co może wykonać logując się na swoje konto w portalu https://mushup.com, a dalej również prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak też prawo do przenoszenia danych, w zakresie w jakim skorzystanie z tych praw nie narusza obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze – w celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem:
  1. listownie: ul. Zyblikiewicza 11/1, 31-029 Kraków;
  2. przez e-mail: info@mushup.com.
 1. Klient ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa;
 2. MushUp® zapewnia, że dane Klienta nie podlegają profilowaniu, jak też nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez MushUp® oraz podmioty, z którymi współpracuje (odbiorcy) w zakresie usług dystrybucyjnych, transportowych, usług internetowych, obsługi płatności, usług księgowych i prawnych – przy czym zawsze podmioty te na podstawie odrębnych umów zobowiązane są do dbania o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe nie są przesyłane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 
 4. Jeśli Klient skorzysta z usług finansowych, np. bramek płatności online, administratorem Jego danych osobowych jest podmiot oferujący te usługi i ich przetwarzanie odbywa się na warunkach określonych w umowie Klienta z tym podmiotem – o czym Klient dodatkowo informowany jest komunikatem przed skierowaniem do strony administratora.

III. Dane zbierane automatycznie (cookies).

 1. Korzystanie ze strony internetowej MushUp® powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających naszą stronę, takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy MushUp®, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Służą one do podnoszenia jakości usług, poprawiania wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych towarów, tworzeniu statystyk oglądalności, śledzeniu preferencji Klienta.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez MushUp® i przez naszych zaufanych partnerów (Google Inc. oraz naszych partnerów, którym powierzamy działania wiązane z naszym marketingiem).
 5. Przetwarzanie danych w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych Klientów uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia przez Klienta zgody.
 6. Pliki cookies, o których mowa w ust. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Klienta podczas przeglądania strony internetowej MushUp®
 7. Pliki cookies zapamiętują preferencje Klienta, co umożliwia m.in.:
 8. podnoszenie jakości Usług, 
 9. poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów,
 10. tworzenie statystyk oglądalności,
 11. śledzenie preferencji Klienta. 
 12. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Klienta.
 13. Klient może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Klienta. Klient ma prawo dostosować swoje preferencje dotyczące ustawień plików cookies, oznaczając odpowiednie ich kategorie przy wejściu na stronę https://mushup.com.
 14. Klient, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 15. Klient, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Klienta przeglądarki.
 16. MushUp® uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

IV. Postanowienia końcowe.

Niniejsza Polityka prywatności jest częścią Regulaminu MushUp® dostępnego pod linkiem https://mushup.com/regulamin/.