Regulamin


UMOWA

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Mushup.com („Program”), wyrażasz zgodę na związanie się następującymi warunkami („Warunki świadczenia usług”).

Mushup.com zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Warunków świadczenia usług bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają bieżący Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają Warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu takich zmian oznacza zgodę na takie zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie Twoego Konta i przepadek wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki konta

  • Aby wziąć udział w tym Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Aby zostać Partnerem, musisz mieszkać w Polsce.
  • Musisz być człowiekiem. Konta rejestrowane przez „boty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne wymagane informacje w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – jeden login współdzielony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Mushup.com nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie opublikowane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba fizyczna lub prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Korzystając z Usługi, nie wolno naruszać żadnych praw obowiązujących w Twoim kraju (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego do zarabiania pieniędzy na własnych kontach produktów Mushup.com.

Linki/grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innej komunikacji

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które dostarczamy wraz z Twoim kodem afiliacyjnym na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Dostarczymy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Mushup.com. Możemy zmienić projekt grafiki w dowolnym momencie bez powiadomienia, ale nie zmienimy wymiarów obrazów bez odpowiedniego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłaty za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków do użycia we wszystkich linkach między Twoją witryną a Mushup.com. Musisz upewnić się, że każdy z linków między Twoją witryną a Mushup.com prawidłowo wykorzystuje takie specjalne formaty linków. Linki do Mushup.com umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, które właściwie wykorzystują takie specjalne formaty linków, są określane jako „Linki Specjalne”. Opłaty za polecenie otrzymasz tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Mushup.com bezpośrednio za pośrednictwem łączy specjalnych; nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek niepowodzeniem przez Ciebie lub kogoś, do kogo powołujesz się, używając Specjalnych Linków lub nieprawidłowo wpisując swój Kod Partnerski, w tym w zakresie, w jakim takie niepowodzenie może skutkować jakimkolwiek zmniejszeniem kwot, które w przeciwnym razie zostałyby Ci wypłacone zgodnie z niniejszą Umową.

Linki afiliacyjne powinny wskazywać na stronę promowanego produktu.

Opłaty/prowizje za polecenie i płatność

Aby sprzedaż Produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć Specjalny Link ze Twojej witryny, wiadomości e-mail lub innej komunikacji do https://mushup.com i złożyć zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Płacimy prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i raportowane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Możemy płacić tylko prowizje od biznesu wygenerowanego za pośrednictwem odpowiednio sformatowanych specjalnych linków, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do dyskwalifikacji prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się dopiero, gdy zarobisz więcej niż 120 zł w przychodach partnerskich. Jeśli Twoje konto partnerskie nigdy nie przekroczy progu 120 zł, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane ani wypłacone. Jesteśmy odpowiedzialni tylko za opłacenie rachunków, które przekroczyły próg 120 zł.

Identyfikowanie się jako Partner Mushup.com

Użytkownik nie może wydawać żadnych informacji prasowych dotyczących niniejszej Umowy lub udziału w Programie; takie działanie może skutkować zakończeniem uczestnictwa w Programie. Ponadto nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać ani upiększać relacji między marką a Partnerem, mówić, że rozwija produkty marki, mówić, że jesteś częścią Mushup.com ani wyrażać, ani sugerować jakiegokolwiek związku lub powiązania między marką a Partnerem lub jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem z wyjątkiem wyraźnie dozwolonych na mocy niniejszej Umowy (w tym poprzez wyrażenie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub przekazujemy pieniądze na cele charytatywne lub inne).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków afiliacyjnych na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłat za polecenie i/lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Tak długo, jak Twoje uzyskane zarobki w programie partnerskim przekraczają 120 zł, będziesz otrzymywać wypłatę co miesiąc. Jeśli od ostatniej płatności nie zarobiłeś 120 zł, wypłacimy Ci pieniądze w następnym miesiącu po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupują produkty w ramach tego Programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, warunki i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. W każdej chwili możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne. Na przykład ustalamy ceny, jakie będą pobierane za produkty sprzedawany w ramach tego Programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Ponieważ istnieje możliwość zmiany cen Produktów, które wystawiłeś w swojej witrynie, nie powinieneś na niej wyświetlać cen produktów. Dołożymy uzasadnionych komercyjnie starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za rozwój, obsługę i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się w Twojej witrynie. Na przykład ponosisz wyłączną odpowiedzialność za:
– Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie wyświetlania Specjalnych Linków w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między Tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi żadnych ograniczeń lub wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która obsługuje Twoją witrynę)
– Dokładność, prawdziwość i stosowność materiałów publikowanych w Twojej witrynie (w tym między innymi wszystkich materiałów związanych z Produktem oraz wszelkich informacji zawartych w Linkach Specjalnych lub powiązanych z nimi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w Twojej witrynie nie stanowią ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych), nie dotyczy to materiałów marki Mushup®
– Zapewnienie, że materiały publikowane na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że Twoja witryna dokładnie i odpowiednio ujawnia, za pomocą polityki prywatności lub w inny sposób, sposób gromadzenie, używanie, przechowywanie i ujawnianie danych zebranych od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i/ lub reklamy i zbierają informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu, będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, nakazów, licencji, zezwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który posiada władzę, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują teraz, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego zobowiązania, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, które regulują marketingową pocztę e-mail, w tym między innymi ustawy CAN-SPAM z 2003 r. i wszystkich inne przepisy antyspamowe.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez nas Twojego zgłoszenia do Programu i kończy się, gdy zostanie rozwiązany przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z jakiegokolwiek powodu natychmiast przestaniesz używać i usuniesz ze swojej witryny wszystkie linki do https://mushup.com oraz wszystkie nasze znaki towarowe, stroje handlowe i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu zgodnie z niniejszą Umową lub w związku z Programem. Mushup.com zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Mushup.com wypłaci wszelkie zaległe zarobki narosłe powyżej 120 zł.

Zakończenie

Mushup.com, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi Mushup.com, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także przepadek i zrzeczenie się wszystkich potencjalnych lub należnych prowizji na Twoim Koncie, jeśli zostały one zarobione w wyniku oszustwa, nielegalnego lub zbyt agresywne, wątpliwymi metodami sprzedaży lub marketingu. Mushup.com zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje Stron

Ty i my jesteśmy niezależnym wykonawcą, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie tworzy partnerstwa, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego ani stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu. Użytkownik nie będzie składał żadnych oświadczeń, ani w swojej witrynie, ani w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z czymkolwiek w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wtórne (lub utratę przychodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy łącznej kwoty opłat za polecenie uiszczonych lub należnych użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu ani żadnych produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym między innymi gwarancji przydatności, przydatności handlowej, nienaruszania praw lub jakichkolwiek dorozumianych gwarancji wynikających z przebiegu działania, transakcji lub handlowych). Ponadto nie składamy żadnych oświadczeń, że działanie Mushup.com będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek przerw lub nieprawidłowości.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM MOMENCIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKIWAĆ POLECENIA KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD WARUNKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, LUB OBSŁUGIWAĆ WITRYNY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE DO TWOJEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB STANOWIĄ Z NIMI KONKURENCJĘ. UŻYTKOWNIK NIEZALEŻNIE OCENIŁ CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERA SIĘ NA ŻADNYCH DEKLARACJACH, GWARANCJACH ANI OŚWIADCZENIACH INNYCH NIŻ OKREŚLONE W NINIEJSZEJ UMOWIE.

Arbitraż

Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z niniejszą Umową (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub Twoje relacje z nami lub którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych zostaną poddane poufnemu arbitrażowi, z wyjątkiem przypadków, w których w jakikolwiek sposób naruszył lub groził naruszeniem naszych praw własności intelektualnej, możemy dochodzić nakazu sądowego lub innego odpowiedniego zadośćuczynienia w dowolnym sądzie (a użytkownik wyraża zgodę na niewyłączne prawo sądzenia i miejsce w takich sądach) lub w jakimkolwiek innym sądzie właściwej instancji . Arbitraż na podstawie niniejszej umowy będzie prowadzony zgodnie z zasadami obowiązującymi w Centrum Mediacji Sądowych. Orzeczenie arbitra jest wiążące i może zostać wpisane jako orzeczenie w dowolnym sądzie właściwej instancji. W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, żaden mediator na mocy niniejszej Umowy nie może zostać połączony z arbitrażem z udziałem jakiejkolwiek innej strony podlegającej niniejszej Umowie, czy to w ramach postępowania arbitrażowego grupowego, czy w inny sposób.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa podlega powszechnemu prawu, bez odniesienia do zasad dotyczących wyboru prawa. Nie możesz dokonać cesji niniejszej Umowy, z mocy prawa lub w inny sposób, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, będzie działać na korzyść i będzie wykonalna wobec stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy. Niewyegzekwowanie przez nas ścisłego wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się naszego prawa do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy.
Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez Mushup.com jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Tobą a Mushup.com i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Mushup.com (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

 


W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z opiekunem programu afiliacyjnego:

Aleksandra Wróbel

tel: +48662475290

e-mail: aleksandra@mushup.com